Flasin nga Gjykata Speciale, e “zbulojnë” se ku do ta pret vitin e ri Hashim Thaçi


Duke mos dashur të komentojë mbi fondin e Qeverisë së Kosovës (prej 20 milion eurosh), dhe fondin privat të familjes Thaçi, zëdhënësi i Dhomave të Specializuara të Kosovës, Michael Doyle, ka folur për sistemin e ndihmës juridike të administruar nga Dhomat e Specializuara të Kosovës.

“Të dyshuarve ose të akuzuarve para KSC të cilët demonstrojnë se nuk kanë mundësi të paguajnë për mbrojtjen e tyre dhe që nuk marrin ndihmë juridike përmes mënyrave të tjera do t’u sigurohet, plotësisht ose pjesërisht, ndihmë juridike për të paguar për një avokat që ata zgjedhin se kush është të kualifikuar për të qenë në listën e këshilltarëve të KSK-së”, ka thënë në fillim të bisedës Michael Doyle nga Hagaduek shtuar se “ndihma juridike mbulon pagesën e avokatit dhe anëtarëve të ekipit të tyre dhe do t’i paguhet drejtpërdrejt avokatit.”

Sipas Doyle, “ndihma juridike llogaritet nga Sekretari, në konsultim me panelin dhe avokatin kompetent, duke marrë parasysh nivelin e ndërlikueshmërisë së çështjes dhe shërbimet që do të ofrohen nga avokati gjatë secilës fazë të procedurës. Për më tepër, çdo kosto që mund të lindë gjatë hetimeve ose si rezultat i nevojës për përkthime mund të mbulohet deri në një shumë të caktuar”.

Duke folur për financimin dhe sistemin e ndihmës juridike të administruar nga Dhomat e Specializuara të Kosovës Michael Doyle në vazhdim ka pohuar se “Rregulloret përcaktojnë në mënyrë transparente se si të aplikoni për ndihmë juridike dhe cilat dokumente duhet t’i sigurohen Zyrës së Mbrojtjes të KSK-së. Më konkretisht, një deklaratë e mjeteve duhet të dorëzohet si pjesë e një kërkese për ndihmë juridike. Zyra e Mbrojtjes do të kryejë një vlerësim të plotë të mjeteve financiare të kërkuesit për të përcaktuar nëse ndihma juridike e plotë ose e pjesshme duhet të paguhet. Kur një aplikant nuk bashkëpunon ose ofron informacion të rremë, kërkesa për ndihmë juridike do të refuzohet. Nëse aplikanti nuk është i kënaqur me vendimin e Sekretarit, ai ose ajo ka të drejtë të apelojë atë vendim para një trupi gjykues”.

Lidhur me “Konferencë e dytë për ecurinë e çështjes në çështjen Thaçi dhe të tjerët që do të mbahet më 17 dhjetor, zëdhënësi i Dhomave të Specializuara të Kosovës Michael Doyle për “Le Canton27.ch”, ka thënë se, “Më specifikisht, në pajtim me Rregullën 96 (1) të Rregullave, pas konferencës së parë të statusit, Gjyqtari i Procedurës paraprake do të mbledhë konferenca pasuese të statusit siç konsiderohet e nevojshme. Konferenca të tilla mund të organizohen me qëllim që: (i) të organizojnë shkëmbime midis Palëve dhe, kur është e zbatueshme, Këshillit të Viktimave në mënyrë që të sigurojnë përgatitje të shpejtë për gjykim”.

Michael Doyle në vazhdim pohoni se “Në vendimin e gjyqtarit të procedurës paraprake që cakton konferencën e statusit të kësaj jave, gjyqtari përshkruan çështjet që do të trajtohen. Kjo përfshin pyetjen e palëve për azhurnimet e tyre, nëse ka, në lidhje me çështjet e pazgjidhura të detajuara në Agjendën e Konferencës së Statusit të Parë, dhe paraqitjet me shkrim dhe me gojë që ata kanë bërë deri më tani. Çështjet që do të mbulohen përfshijnë gjithashtu diskutimin mbi statusin e procesit të zbulimit të provave nga prokuroria, hetimet e SPO dhe Mbrojtjes dhe hapat e ardhshëm, zbulimet e mundshme të Mbrojtjes dhe diskutimet në një datë për konferencën e tretë të statusit”.

Lidhur me “lirimin e përkohshëm” të Thaçit dhe të tjerëve për festat e fundvitit zëdhënësi i Dhomave të Specializuara të Kosovës, Michael Doyle, ka thënë se “kjo çështje është në dorën e gjyqtarit të procedurës paraprake që të vendosë për çfarëdo mocioni nga Mbrojtja.