Këto janë kriteret për ti fituar 900€ punëtorët që kanë humbur vendin e punës


Sipas lígjit për rimëkëmbje ekonomike Paguhen nga ana e buxhetit të Republikës së Kosovës, pagat e punonjësve në sektorin privat për përiudhen tetor-dhjetor 2020 të cilët si pasojë e pandemisë C0VíD-19, janë larguar apo pezulluar nga puna e tyre për periudhen jo me të vjeter se 3 muaj pas datës 29 shkurt e deri me 30 dhjetor 2020.

Disa nga kriteret që duhet plotësuar do të jenë:

Të janë larguar apo pezulluar nga puna e tyre për periudhen jo me të vjetër se 3 muaj pas datës 29 shkurt e deri me 30 dhjetor 2020;

Të posedojë vendimin për shkputje të mardhënies së punës

dhe të tjera ne rast se përditësohen nga Ministria e Financave

Aplikimi do të bëhet nga vetë qytetarët dhe jo nga bizneset.