Ndodh në Prizren: Gruaja e bën për spital burrin, arsyeja do befasoheni


Një ngj arje e paza kontë ka ndodhur në një familje në Prizren. Mediat kosovare rapo rtojnë se një grua ka su lmuar fi zikisht një burrë. Sipas pol icisë vi ktima ka pës uar lë ndime dhe ndo dhet në spi tal nën kujd esin mjekësor. Bëhet me dije se ngjarja ka ndodhur pak pas mesnatës.

“V iktima mashkull kosovar ka njoftuar në po lici se ishte su lmuar fiz ikisht nga e dy shuara femër kosovare. V iktima ka p ësuar lë ndime dhe ka pranuar tretman mj ekësor, ndërsa me vendim të pro kurorit rasti shkon në proc edurë të rregullt”, njofton pol icia e Kosovës”, thekson njoftimi.